• ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต

  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • D.S.U. (Droit Pénal) Paris II
  • D.E.A. (Science criminelles)
  • Doctorat de droit pénal, Université de Nancy II ประเทศฝรั่งเศส
  • สิทธิขั้นพื้นฐาน
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
  • สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • กฎหมายลักษณะพยาน
  • อุดม รัฐอมฤต. (2553). ศึกษาความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
  • อุดม รัฐอมฤต. (2553). กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  udom@tu.ac.th