• อาจารย์ ดร. เอมผกา เตชะอภัยคุณ

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ปริญญาโทหลักสูตรคู่ขนาน M. Joint Degree LLM European legal practice มหาวิทยาลัย Rouen ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัย Universidade Católica Portuguesa ประเทศโปรตุเกส  ภายใต้โครงการ Easmus Mundus ด้วยทุนของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และ ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรป  มหาวิทยาลัย  Rouen  ประเทศฝรั่งเศส ( Master II en droit parcours droit international et européen )
  • ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย Aix Marseille ด้านระบบกฎหมายเปรียบทียบ ( DU Certificat d’études juridiques comparatives ) มหาวิทยาลัย Aix Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอกสาขากฎหมายเอกชน เกียรตินิยมดีเยี่ยมโดยมติเอกฉันท์ของกรรมการ   มหาวิทยาลัย Aix Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส
  • กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
  • กฎหมายเอกชนของสหภาพยุโรป
  • กฎหมายเอกชนภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับ สัญญาและครอบครัว
  • กฎหมายครอบครัว
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • กฎหมายเอกเทศสัญญา
  • กฎหมายครอบครัว
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. (2555). มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาที่มา ความจำเป็น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. (2557). สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าของผู้บริโภคในสัญญาซื้อขาย. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  aimpaga@yahoo.com