Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เอมผกา เตชะอภัยคุณ

Assistant Professor Dr. Aimpaga Techa-apikun

Profile

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง
 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

Education

 • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทหลักสูตรคู่ขนาน M. Joint Degree LLM European legal practice มหาวิทยาลัย Rouen ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัย Universidade Católica Portuguesa ประเทศโปรตุเกส  ภายใต้โครงการ Easmus Mundus ด้วยทุนของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และ ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรป  มหาวิทยาลัย  Rouen  ประเทศฝรั่งเศส ( Master II en droit parcours droit international et européen )
 • ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย Aix Marseille ด้านระบบกฎหมายเปรียบทียบ ( DU Certificat d’études juridiques comparatives ) มหาวิทยาลัย Aix Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายเอกชน เกียรตินิยมดีเยี่ยมโดยมติเอกฉันท์ของกรรมการ มหาวิทยาลัย Aix Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

 • La protection juridique du consommateur acquereur de bien : etude comparative ( Thailande , Malaisie,Singapour et Union europeenne (English Translation: The legal protection of consumer purchasing goods : comparative study Thailand , Malaysia, Singapore and European Union)

Work Experience

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา (2559-2562)

Areas of Interest

 • กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
 • กฎหมายเอกชนของสหภาพยุโรป
 • กฎหมายเอกชนภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับ สัญญาและครอบครัว
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • เอกเทศสัญญา 1
 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • กฎหมายลักษณะมรดก
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • สัมมนากฎหมายแพ่ง 1
 • กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

 

หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
 • ซีวิลลอว์
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

 

หลักสูตรอื่น ๆ

 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Publications

บทความ

 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. “มองกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน : กฎหมายของประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม.” วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 3. ปีที่ 44. (กันยายน 2558)
 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการปฏิบัติทางค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหภาพยุโรป.” รวมบทความหนังสือมุฑิตาจิต รศ. สุดา วิศรุตพิชญ์ เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ. 2558
 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. “มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศึกษาที่มา ความจำเป็น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน.” วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 3. ปีที่ 41. (กันยายน 2555) (ได้รับรางวัลบทความดีเด่นด้านกฎหมายในวันสัญญาธรรมศักดิ์ 5 เมษายน 2556)
 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ และรณกรณ์ บุญมี. “ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาที่เกิดจากการละเว้นหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้เยาว์ตามกฎหมายของ ประเทศฝรั่งเศส.”วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 1. ปีที่ 39. (มีนาคม 2553)
 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. “พัฒนาการยุคใหม่ของความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อขาย.” วารสารนิติศาสตร์. ฉบับที่ 2. ปีที่ 37. (มิถุนายน 2551)

 

วิจัย

 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ.ละเมิดสิทธิในครอบครัว ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551
 • ธีระรัตน์ จีระวัฒนา, นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์, มณฑิรา อาชวานันทกุล และ เอมผกา เตชะอภัยคุณ. การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้าและ บริการล่วงหน้า. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2552

Awards

Contact

aimpaga@yahoo.com

Scroll To Top