Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

อำนาจ วงศ์บัณฑิต

Professor Dr. Amnat Wongbandit

Profile

Education

 • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • LL.M. New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Doctor of Jurisprudence Osgoode Hall Law School, York University, ประเทศแคนาดา

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายน้ำ
 • กฎหมายละเมิด

Courses Taught

 • กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

Publications

 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต. (2554). พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อการกำกับดูแล (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ). กรุงเทพมหานคร: กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต. (2555). แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการใช้บริการ). กรุงเทพมหานคร: กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต. (2556). ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยแร่. กรุงเทพมหานคร: กรมอุตสาหกรรมพื้นบ้านและการเหมืองแร่.

Awards

Contact

wongban@tu.ac.th

Scroll To Top