Shopping cart

close
close
รองศาสตราจารย์ ดร.

กิตติศักดิ์ ปรกติ

Associate Professor Dr. Kittisak Prokati

Profile

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • น.ม. ธรรมศาสตร์
 • Dip. de Droit Comparé มหาวิทยาลัยสตร๊าสบวร์ก ประเทศฝรั่งเศส
 • Magister juris มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี
 • Doctor Juris มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • ประวัติศาสตร์กฎหมาย
 • กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายแพ่ง
 • นิติปรัชญา

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • กฎหมายลักษณะมรดก
 • นิติปรัชญา
 • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
 • กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเยอรมัน
 • เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายเยอรมัน
 • สัมมนากฎหมายแพ่ง 1

 

หลักสูตร LL.B.

 • Property Law

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

Publications

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

 

เอกสารอ่านประกอบการศึกษา วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

 

เอกสารประกอบการศึกษา วิชากฎหมายลกัษณะทรัพยสินและทิ่ดิน

 

หนังสือภาษาไทย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2541, 123 หน้า
 • การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์, ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายเยอรมัน อังกฤษ และไทย, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546, 180 หน้า
 • แนวทางในการรับรองและพัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปับลิก” ในประเทศไทย, (ผลงานวิจัย ร่วมกับสมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ และวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพโนตารีปับลิก สำนักงานกิจการยุติธรรม, กรุงเทพฯ 2547, 248 หน้า
 • สิทธิชุมชน: สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2550, 224 หน้า
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2561, 327 หน้า
 • ปัญหาข้อขัดข้องในการชำระหนี้เนื่องจากพฤติการณ์อันเป็นรากฐานแห่งมูลหนี้เปลี่ยน­แปลงไปเพราะเหตุแทรกซ้อนเหนือความคาดหมาย (Supervening Events), ศึกษาจากระบบกฎหมาย เยอรมัน ฝรั่งเศส และกฎหมายแองโกล­อเมริกัน, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550, 105 หน้า
 • หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ (Good Faith & Supervening Events) ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2554, 206 หน้า
 • แนวทางพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า (ผลงานวิจัยร่วมกับสมเกียรติ วรปัญญาอนันต์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ 2555, 192 หน้า
 • การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2556, 343 หน้า

 

บทความภาษาไทย

 • การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกฎหมายไทย”, ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526, หน้า 1 – 38
 • ตำนานรักร่วมเพศ”, ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2526, หน้า 85 – 95
 • เกย์ v.s. กฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2526, หน้า 98 – 109
 • ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส: ความเป็นมา และลักษณะน่าสนใจบางประการ”, ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2529, หน้า 83 – 99
 • อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530, หน้า 91 – 110
 • หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาลอยทางทรัพย์”, แปลถอดความจาก Zweigert/Kötz: Ein­füh­rung in die Rechtsvergleichung, Bd. I, วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2532, หน้า 78-102.
 • ความรับผิดเพื่อผลิตภัณฑ์: ข้อคิดบางประการในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ”, แปลถอดความจาก W. Fhrhr. von Marschall, Rechtsvergleichende Über­legungen zur Produkthaftung in: Die Aktiengesellschaft 4/1987, S. 97-108, ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533, หน้า 155-194.
 • พระราชกำหนดนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่ทหารตำรวจที่ฆ่าประชา­ชนจริงหรือ” ใน รพีสาร วันรพี 2536, หน้า 106 – 116
 • ผลของคำเสนอ-สนองในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ” ใน วารสารนิติศาสตร์ มธ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537, หน้า 69 – 86
 • ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์“ ใน ดุลพาห, เล่ม 1 ปีที่ 41, พ.ศ. 2537, หน้า 50-74 และ เล่ม 2 ปีที่ 41, พ.ศ. 2537, หน้า 59-85.
 • ข้อคิดบางประการว่าด้วยเสรีภาพในชีวิตร่างกาย”, ใน อาจาริยบูชา: หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2538, หน้า 47-54.
 • กฎหมายไทย: จากมิติวัฒนธรรม”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่อง “วิกฤติการณ์ทางสังคมไทย” วันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2538 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 37 หน้า.
 • ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการนิรโทษกรรม” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดนิรโทษกรรม เดือนพฤษภาคม 2535 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีด­ริช เอแบร์ท,24 หน้า
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์”, ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการ วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2539, จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21 หน้า
 • วิสัยทรรศน์นิติศาสตร์ 2000”, ใน รพีสาร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 14, พ.ศ. 2539, หน้า 7-26.
 • ความรู้ INTERNET เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย”, ใน รพีสาร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 14, พ.ศ. 2539, หน้า 71-84.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมาย”, (แปลเรียบเรียงจากคำบรรยายของศาสตราจารย์โวล์ฟกัง ไฟร์แฮร์ ฟอน มาร์แชล) ใน วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 26, พ.ศ. 2538 , ฉบับที่ 1, หน้า 122-141.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ, มกราคม 2539, จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 หน้า
 • อิทธิพลของกฎหมายตะวันตกต่อกฎหมายลักษณะบุคคล”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องอิทธิพลของกฎหมายตะวันตกต่อกฎหมายไทย, จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2539, 33 หน้า
 • โทษประหารชีวิต กับข้อคิดว่าด้วยเสรีภาพในชีวิตร่างกาย” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องความรุนแรงในสังคมไทย,จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตุลาคม 2539, 19 หน้า
 • ปัญหารากฐานบางประการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เอกสารประกอบการสัมมนาปฏิรูปการเมือง จัดโดยศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2540, 9 หน้า
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทย”, บทความประกอบการสัมมนา นำเสนอในการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิรูปการเมือง เยอรมัน-ไทย เรื่อง “การคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน : หลักประกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” จัดโดยมูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท ที่โรงแรมสยามซิตี้ วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2540, 9 หน้า
 • บริการสาธารณสุข: หน้าที่หรือเพียงแนวนโยบายแห่งรัฐ” บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐด้านสุขภาพ: ข้อเสนอร่างรัฐธรรม­นูญไทยปี 2540, จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28 เมษายน 2540, 20 หน้า
 • สิทธิในชีวิตร่างกายกับหน้าที่ของรัฐในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย”, ใน บนเส้นทางแห่งหลักนิติธรรม, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิคอนราดอาเดนาว จัดพิมพ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร, กรุงเทพ ฯ 2540, หน้า 147-170.
 • ปัญหาเทคโนโลยี ค.ศ. 2000 บทศึกษาเบื้องต้นในเรื่องความรับผิดทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2542, หน้า 1-15.
 • ข้อสังเกตบางประการว่าด้วยบทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2543, หน้า 195-222.
 • แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: บทเรียนจากเยอรมันและสห­ภาพยุโรป“, ใน วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, ปีที่ 3 (ธันวาคม 2543), หน้า 111 – 135.
 • บันทีกการเสวนา การปฏิรูปการศึกษากฎหมายจากมุมมองของเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2533, หน้า 1-30.
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบบริการสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540” ใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน 2544, หน้า 426-445.
 • ปัญหาความ(ไม่)ชอบธรรมของภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม” ใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2545, หน้า 738-756 (พิมพ์ซ้ำใน ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด, กรุงเทพ ฯ 2546, หน้า 15-28)
 • สิทธิชุมชนในมุมมองทางนิติศาสตร์ไทย”, ในการประชุมทางวิชาการ เรื่องการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล: ความขัดแย้งในชุมชนอันเนื่องจากสิทธิชุมชนกับผลประโยชน์ของชาติ, จัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546, หน้า 32-48.
 • ปัญหาสิทธิชุมชนในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” การประชุมกลุ่มกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ วันที่ 17-18 กันยายน 2546, หน้า 83-98
 • คดีพญาระกา เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องหลักการ?”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย­ธรรม­ศาสตร์, ฉบับที่ 34 เล่ม 2 (มิถุนายน 2547), หน้า 302-325.
 • กฎหมายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฉบับที่ 34 เล่ม 4 (ธันวาคม 2547), หน้า 514-535
 • ข้อคิดจากข้อเขียนของอาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ใน ชีวิตและงานของศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์, งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 10, มีนาคม 2548, กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548, หน้า 102 – 135
 • กฎหมายกับพัฒนาการของสังคมไทย: จากลักกระแสไฟฟ้ามาสู่ลักสัญญาณโทรศัพท์” ในวารสารไทยคดีศึกษา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2548), หน้า 36-54
 • บทบาทพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครอง และที่มาแห่งกฎหมายและความยุติธรรม” บทความวิจัย เขียนร่วมกับแสวง บุญเฉลิมวิภาส นำเสนอในการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549, ในรวมบทความวิชาการ คณะนิติศาสตร์, พ.ศ. 2552, หน้า 1-40
 • สถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ซึ่งสืบทอดมาจากจารีตประเพณีและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”, บทความวิจัย นำเสนอในการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549, ในรวมบทความวิชาการคณะนิติศาสตร์, พ.ศ. 2552, หน้า 73 – 96
 • ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิชุมชน” รายงานวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 25 พฤษภาคม 2550, 31 หน้า
 • ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย: เลือกผู้ชนะหรือเลือกผู้แทน?” รายงานวิจัยเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและสารสนเทศ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, มิถุนายน 2550, 47 หน้า
 • เมื่อนิรโทษกรรมกลายเป็นเรื่องล้าสมัยและไร้ประโยชน์”, รพีสาร’ 50, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2550, หน้า 63-74
 • สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์” นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์”, จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, วันที่ 9 สิงหาคม 2550, 30 หน้า
 • ความชอบธรรมของกฎหมายยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการพรรคการเมืองตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550”, รพีสาร’51, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2551, หน้า 37-52
 • หลักทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมาย” ใน “การใช้การตีความกฎหมาย” กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2552, หน้า 17-62
 • การปฏิรูประบบงานยุติธรรมทางแพ่งในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ”, ใน ทุกก้าวย่างอย่างครูกฎหมาย: รวมบทความที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย, กรุงเทพฯ 2553
 • เขตอำนาจศาลยุติธรรมทางแพ่งเยอรมันในการบังคับชำระหนี่ต่อทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศ”, รพีสาร’ 54, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2554, หน้า 9-22
 • หลักกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: หลักสำคัญที่ถูกมองข้าม” ใน รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2555, หน้า 41-72
 • ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย: พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ” ใน รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2556, หน้า 107-146
 • วิกฤติและโอกาสในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์”, ใน รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555: กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2557, หน้า 357-382
 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย”, ใน รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555: กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2557, หน้า 737-761
 • ว่าด้วยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ในหนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2557, หน้า 147-175
 • ปัญหาการวิเคราะห์โครงสร้างความรับผิดทางหนี้ และสิทธิบอกเลิกสัญญา” ใน รวมบทความวิชาการ 60 ปี อาจารย์เงาะ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 2558, หน้า 225-266

 

บทความภาษาต่างประเทศ

 • Consumer Protection in Thailand, paper presented in the Conference in Honour of Prof.Wolfgang Freiherr von Marschall, 11. Dec. 1998, Faculty of Law, Rheinisch Friedrich-Wilhelm University, Bonn (15pp.)
 •  “Transfer of Risk in the Sales of Goods  a comparative study with respect to the Thai legal system” paper presented in the annual Kyushu/Thammasat University Conference, 4-5 March 1999, Kyushu University, Bangkok (15 p.)
 • The Reception of Western Law in Thailand, paper presented in the Conference of the Society of Comparative Law, 24-26 September 1999, Freiburg i.Br., Germany (25 p. in German)
 • Thailand’s Corporate Governance“, paper presented in the annual Kyushu/Thammasat University Conference, “Economic Law Reform in the Aftermath of the Asian Crisis: Experiences of Japan and Thailand”, 20-21 March 2000, Thammasat University, Bangkok (8 p.)
 • The Role of Buddhism in the Traditional Thai Legal Culture“, paper presented in Conference on Asian Law, 13.July 2002, Nagoya University, Nagoya, Japan (21 pages).
 • Vom Norden gelernt: Thailands Informationsfreiheitsge­setz”, Informationsfreiheit:Symposium des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages und des Unabhängigen Landeszentrums für Daten­schutz, 15.Dezember 2003, 11 pages (in German)
 • The Thai Legal Tradition” in Legal Traditions of Southeast Asia, SEAMEO Centre for History and Tradition, Yangon, Mynmar, 2007, p.188-227.
 • The ‘October Movement’ and the Transformation to Democracy”, in: Philipp Gassert and Martin Klimke (ed.), 1968: Memories and Legacies of a Global Revolt, Bulletin of the German Historical Institute, 6/2009, Washington D.C. 2009, pp.99-102
 • King Rama V. and Constitutionalism in Thailand”, in: Pornsan Watanangura (Ed.), The Visit of King Chulalongkorn to Europe in 1907: Reflecting on Siamese History, Center for European Studies, Chulalongkorn University Press, Bangkok 2009, pp.114-132.
 • Rezeption des deutschen Sachenrechts in Thailand bezüglich der Eigentumsüber­eignung und des gutgläubigen Erwerbs an beweglichen Sachen“, in Yu-Cheol Shin, Rezeption europäischer Rechte in Ostasien, Bobmunsa Verlag, Seoul 2013, pp.241-268
 • Der Einfluß des deutschen Rechts auf das gemischte thailändische Rechtsystem:Rückblick und Ausblick, ”, in: Volker Grabowski (Hrsg.), Deutschland und Thailand: 150 Jahre Diplomatie und Völkerfreundschaft, Thai–Deutsches Symposium anlässlich des 150.Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand, Asien–Afrika–Institut, Universität Hamburg, 12.und 13. Mai 2012, Würzburg, Zenos Verlag 2014, pp.232–257

 

Awards

Contact

 • prokati@tu.ac.th
Scroll To Top