Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

Assistant Professor Dr. Kittiwat Chunchaemsai

Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส เริ่มต้นเข้าสู่วงวิชาการนิติศาสตร์ด้วยการเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยและหลักสูตรการเป็นทนายความ จากนั้นได้รับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร กระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศจาก London School of Economics และระดับปริญญาเอกทางกฎหมายจาก Durham University รวมทั้งได้รับทุนในปี ค.ศ. 2012 เพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของสถาบัน The Hague Academy of International Law

สาขาวิชาที่ทำการสอน ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมายซื้อขาย และกฎหมายอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาและการวิจัยทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในสาขาดังกล่าวแล้ว อาจารย์กิตติวัฒน์ ยังได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในโครงการศึกษาวิจัยในเชิงสหวิทยาการอีกด้วย เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวอย่างเอกสารตีพิมพ์ที่น่าสนใจของผศ.ดร.กิตติวัฒน์ ได้แก่ หนังสือกฎหมายขัดกันฉบับแปลจากภาษาไทยของศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เป็นภาษาอังกฤษ (Kanung Lachai on Thai Conflict of Laws, 2018) บทความภาษาอังกฤษว่าด้วยกฎหมายขัดกันในบริบทของ China’s One Belt One Road Initiative เชื่อมโยงกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน (Routledge 2018) และหนังสือที่กำลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ คือหนังสือเรื่องการประสานกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายพาณิชย์ข้ามชาติ

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี เพื่อรับผิดชอบการจัดการดูแลงานทางด้านกิจการนักศึกษา เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่นักศึกษา ตามปรัชญาและนโยบายแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate in Private International Law, The Hague Academy of International Law
 • LL.M. (International Business Law) with Merit, London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Ph.D. Durham University ประเทศสหราชอาณาจักร

Thesis Topics

 • CONFLICT OF LAWS FOR THE ASSIGNMENT OF RECEIVABLES: FROM  A PROPERTY-CONTRACT APPROACH TO A RIGHTS-BASED APPROACH (Ph.D. Durham)
 • เขตอำนาจศาลคดีแพ่งและพาณิชย์ในไซเบอร์สเปซ : ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

Work Experience

 • ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต (2559-2562)

Areas of Interest

 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายอาเซียน

Courses Taught

 • เอกเทศสัญญา 1
 • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
 • กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สัญญาทางพาณิชย์

Publications

ผลงานทางวิชาการ ภาษาไทย
 • “การยกเลิกหลักการย้อนส่งในการขัดกันแห่งกฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร์ 46, 1 (2560) 69-115
 • “ข้อตกลงเลือกศาลตามอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ค.ศ. 2005: ส่วนศึกษาทั่วไป”, วารสารนิติศาสตร์ 45, 4 (2559) 960-989
 • “ข้อสังเกตบางประการในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”, วารสารนิติศาสตร์ 42, 4 (2556) (ร่วมกับ ดามร คำไตรย์) 1044-1062
 • “บันทึกกระแสการศึกษาพัฒนากฎเกณฑ์ทางกฎหมายในสังคมเปิดกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” โครงการวิชาการรำลึก TU Law Conference ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย, 12 มกราคม 2556
 • “สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 กับกฎหมายไทย”, วารสารนิติศาสตร์ 39, 2 (2553)
 • เขตอำนาจศาลคดีแพ่งและพาณิชย์ในไซเบอร์สเปซ: ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 2552
 • “ความเบื้องต้นว่าด้วยการประสานกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย”, วารสารรพี (2551)
ผลงานทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ
 • Conflict of Laws for the Assignment of Receivables: From a Property-contract Approach to a Rights-based Approach, Ph.D. Thesis, Durham University, 2015
 • “Thai conflict of law rules, China’s One Belt One Road initiative and ASEAN trade facilitation: one common path with many exit routes” in P Sooksripaisarnkit and SR Garimella (eds), China’s One Belt One Road Initiative and Private International Law (Routledge 2018) 164
 • Kanung Luchai on Thai Conflilct of Laws (English translated version, Thammasat University 2018)

Awards

Contact

 • Preferred email: kittiwatc@hotmail.com
 • TU email: kittiwat@tu.ac.th
Scroll To Top