• อาจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
  • น.ม. (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) ธรรมศาสตร์
  • LL.M. (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Upper 2nd Class Hons) University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Ph.D. University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ทฤษฎีกฎหมาย
  • ทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศ
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศ
  • การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ
  • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • นิติปรัชญา

  sun_sk119@yahoo.com