Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

สมคิด เลิศไพฑูรย์

Professor Dr. Somkit Lertpaithoon

Profile

 • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • D.E.A. de Droit Public Interne (ParisII)
 • Doctorat de l’Université de Droit d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II
 • ประกาศนียบัตรอบรมเรื่องการปกครองท้องถิ่น (I.I.A.P.) ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

Courses Taught

 • สิทธิขั้นพื้นฐาน
 • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
 • กฎหมายปกครองท้องถิ่น
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง 2

Publications

 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2553). การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2553). ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรมโยธาธิการและผังเมือง.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2553). นำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2554). จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ศาลว่าการเมืองพัทยา.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2554). จัดทำประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต. กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพสามิต.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2554). จัดทำมาตรฐานกลางเพื่อกำกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2554). ส่งเสริมหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2555). ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจ้างครูต่างชาติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาการสภาการศึกษา.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ. (2556). การจัดทำอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับการประมวลกฎหมายสรรสามิตฉบับใหม่. กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพสามิต.
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2556). ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Awards

Contact

somkit1959@yahoo.com

Scroll To Top