Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

สุรพล นิติไกรพจน์

Professor Dr. Surapon Nitikraipot

Profile

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

 • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • D.E.A. de droit public (Strasbourg III)
 • Doctorat de l’Université Robert Schuman (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายมหาชน

Courses Taught

 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
 • ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน
 • บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน

Publications

ผลงานวิชาการล่าสุด

งานวิจัย

 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546, 261 หน้า. (พิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์วิญญูชน พ.ศ. 2547) (รางวัลชมเชยผลงานวิจัยประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) “โครงการศึกษากฎหมายเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ” ,รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, พฤศจิกายน 2546, 757 หน้า.
 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (ผู้วิจัยร่วม)  “ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนัก  กพร. , 2547, 333 หน้า.
 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (ที่ปรึกษาคณะผู้วิจัย) “รายงานวิจัยและพัฒนากฎหมายบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” ,รายงานการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กรกฎาคม 2548, 160
 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) “โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่”,รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พฤษภาคม 2554, 93 หน้า.
 • สุรพล  นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) “โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 27 กุมภาพันธ์ 2555, 204 หน้า
 • สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) “โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางและความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ให้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15 กุมภาพันธ์ 2556, 264 หน้า.

บทความ

 • ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย” บทความเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศระดับภูมิภาคว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทียบครั้งที่ 3    เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปองค์กรจัดทำบริการสาธารณะ, 29-30 เมษายน 2542, 38 หน้า (ลงพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2542, น.166-203)
 • การปฏิรูประบบราชการของออสเตรเลีย” วารสารกฎหมาย ปกครอง เล่ม 18 ตอน 2, ธันวาคม 2542, น.55-81
 • ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1066 ,1067 และ 1068 ปีที่ 21 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2544
 • “ปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชาติธุรกิจ, 18-20 มีนาคม 2544
 • “ปฏิรูปราชการ : ไม่มีปัญหา  อย่าเป็นห่วง  อย่ามายุ่ง : จริงหรือ ?”  หนังสือรพี 2545, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545, หน้า 36-43
 • “ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน”  เอกสารประกอบการสัมมนารวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย 9-10 สิงหาคม 2546, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546, หน้า 27-38.
 • “การปฏิรูประบบราชการกับการแพทย์”ในหนังสือโครงการบริหารโรงพยาบาลให้ทันยุค, 2546, หน้า 125-134.
 • ทัศนะต่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณี ITV”, วารสารข่าวกฎหมายใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 23, 1 มีนาคม  2547 , หน้า 15-20.
 • ภาพจริง-ภาพลวง : สังคมแห่งนิติรัฐ” ปาฐกถาพิเศษ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันสัญญา  ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2548, 24 หน้า
 • การเสริมสร้างระบบการบริหารการปกครองตามหลักนิติธรรม (The rule of law) “ ในเอกสารแผนแม่บทพัฒนาการเมืองเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 , 31 หน้า
 • “สัญญาทางปกครอง” สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555, 184 หน้า.

Awards

Contact

suraniti@tu.ac.th

Scroll To Top