Shopping cart

close
close
อาจารย์

สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ

Surasak Boonyanukoolkit

Profile

Education

 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ

Courses Taught

 • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
 • กฎหมายปกครอง 1
 • กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ (สัมมนา)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (สัมมนา)
 • ทักษะวิธีวิทยาของกฎหมายไทย

Publications

บทความวิชาการ

สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, สถานะของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน: บทสำรวจแนวคิดในระบบกฎหมายต่างประเทศ, ในนิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี (หนังสือครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล) จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, ในหนังสืออาจาริยบูชา 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ (หนังสือครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ) จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

 

งานวิจัย

นักวิจัยร่วม, โครงการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556, เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2561.

นักวิจัยร่วม, โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2558.

Awards

Contact

 • tbsurasak@gmail.com
 • bsurasak@tu.ac.th
Scroll To Top