Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

วิจิตรา วิเชียรชม

Wichitra Vichienchom

Profile

 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • D.S.U en Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • Docteur de l’Université de Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

 • กรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสังกัดสำนักงานนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหารโครงการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหับบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหารโครงการประกันชีวิตอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการจัดงานรำลึกศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศูนย์ศึกษากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศูนย์ศึกษาวิชานิติศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษากฎมหายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อุปนายก สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)

Areas of Interest

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมย
 • กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม
 • กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฎหมายประกันสังคม
 • สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
 • ปัญหากฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
 • ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • บัณฑิตสัมมนาสาขากฎหมายเอกชน
 • บัณฑิตสัมมนาสาขากฎหมายมหาชน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

 

หลักสูตรอื่น ๆ

 • สิทธิและเสรีภาพประชาชน
 • หลักกฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม
 • กฎหมายแพ่งชั้นสูง

Publications

 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2539). กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2541). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2544). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2546). กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2552). สัญญาจ้างแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2555). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับตรวจสุขภาพของคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2556). สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2556). ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 25. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2557). คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2561). คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2561). คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม.  (2561). คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • วิจิตรา วิเชียรชม. (2561). กฎหมายสวัสดิการสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Awards

Contact

wichitra@hotmail.co.th

Scroll To Top