Shopping cart

close
close

ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Professor Dr. Pairoj Kampusiri

Profile

 • รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Education

 • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Doctorat de l’Université (Paris II)  ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

 • อดีตคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อดีตอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Areas of Interest

 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • กฎหมายลักษณะมรดก

Courses Taught

 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • กฎหมายลักษณะมรดก

Publications

ตำรา

 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
 • ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครอบครัว
 • หลักกฎหมายมรดก

 

วิจัย

 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูต่างกับค่าเลี้ยงชีพจริงหรือ? โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
 • เงื่อนไขและความเป็นโมฆะของการสมรสในกฎหมายไทย โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529
 • การหมั้นในกฎหมายไทย โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528
 • แนวทางแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม : ศึกษาปัญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกต่างกันในกฎหมายครอบครัวฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและไทย สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2546

Awards

Contact

 • pairoj_kp@hotmail.com
Scroll To Top