Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุรศักดิ์ มณีศร

Assistant Professor Dr. Surasak Maneesorn

Profile

Education

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Frankfurt University ประเทศเยอรมนี

Thesis Topics

Work Experience

 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง 2552-มิถุนายน 2556
 • กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550-มิถุนายน 2556
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2550-2552
 • รองคณบดีฝ่ายสัมมนาและวิจัย 2544-2547
 • รองคณบดีฝ่ายสัมมนาและวิจัย 2542-2544
 • รองคณบดีฝ่ายบริการทางวิชาการ 2525-2526

Areas of Interest

 • กฎหมายเอกชน
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายแรงงาน

Courses Taught

วิชาที่สอนช่วงเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
 • เอกเทศสัญญา 1
 • กฎหมายแรงงาน
 • ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
 • ปัญหาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

 • เอกเทศสัญญา 1
 • กฎหมายแรงงาน

Publications

 • สุรศักดิ์ มณีศร. “การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2527): 92 – 134.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง.” วารสารศาลแรงงาน. ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 (พฤษภาคม 2528) : 17 – 23.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “เส้นทางอันยาวไกลในการแสวงหาสูตรของค่าจ้าง.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535) : 444 – 454.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “ฐานะทางกฎหมายของลูกจ้างทดลองงานตามกฎหมายใหม่.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2535) : 503 – 511.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง.” รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ (กรกฎาคม 2536) : 140 – 148.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “การเลิกจ้างเพราะใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์.” รพีสาร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม – ธันวาคม 2536) : 15 – 19.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “ปัญหาสิทธิของคนต่างด้าวในการทำงานและการประกอบธุรกิจ.” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2536) : 719 – 730.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “การสมรสของพวกรักร่วมเพศ.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2537).
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “การเปลี่ยนแปลงค่าชดเชยในกฎหมายแรงงาน.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2539) : 919 – 944.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “บุริมสิทธิของลูกจ้าง-ก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ในการแก้ไขกฎหมายแพ่ง.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2541) : 610 – 613.
 • สุรศักดิ์ มณีศร (ผู้วิจัยร่วม) “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร.” งานวิจัยเสนอต่อกระทรวงคมนาคม, พ.ศ. 2540, 620 หน้า. (รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • สุรศักดิ์ มณีศร (ผู้วิจัยร่วม) “การออกแบบโครงสร้าง จัดระบบองค์กรและการบริหารงานสสวท.ในรูปแบบองค์การมหาชน.” รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พ.ศ. 2542, 660 หน้า.
 • สุรศักดิ์ มณีศร (ผู้วิจัยร่วม) “โครงการจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชน.” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ธันวาคม 2542, 560 หน้า. (รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2543 จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • สุรศักดิ์ มณีศร (ผู้วิจัยร่วม) “โครงการศึกษาแนวทางการรับโอนการจัดการเดินรถโดยสารประจำทางของกรุงเทพมหานคร.” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร, 2546, 426 หน้า.
 • สุรศักดิ์ มณีศร. “พัฒนาการของการรับรองการสมรสของผู้รักร่วมเพศ.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 เล่มที่ 1 (มีนาคม 2546) : 207-209
 • สุรศักดิ์ มณีศร (ผู้วิจัยร่วม) “โครงการวิจัยการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง.” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักศาลยุติธรรม. พ.ศ. 2551. (รางวัลชมเชย จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • สุรศักดิ์ มณีศร.”การควบคุมสัญญาจ้างแรงงานและอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง” เสนอต่องานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2557.

Awards

Contact

Scroll To Top