• เข้าสู่ระบบ

    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Teaching and Researching International Law in Asia 2018 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์


    ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Centre for International Law, National University of Singapore) ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Teaching and Researching International Law in Asia 2018 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการร่วมประชุม อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร และอาจารย์ I Hsuan Liu ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว

    นอกจากนี้ อาจารย์ ดร. ลลิล อาจารย์ ภัทรพงษ์ และอาจารย์ I Hsuan Liu ยังได้ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวอีกด้วย โดยอาจารย์ ดร. ลลิล นำเสนอผลงานในหัวข้อ Implementing International Law in the Domestic Sphere: A Case Study of BTS Skytrain in Thailand อาจารย์ภัทรพงษ์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ Legal Indeterminacy and Interpretation of International Investment Agreements และอาจารย์ I Hsuan Liu นำเสนอผลงานในหัวข้อ The Human Rights of the Stateless Surrogate-Born Child under the United Nations Convention on the Rights of the Child