ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Thai-ed with Love 2019 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง และนางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวแนะนำภารกิจต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์ รวมถึงตัวอย่างคดีที่รับช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาจากกลุ่มกิจกรรม Thammasat Pro Bono ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กิจกรรมดังกลา่วเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Thai-ed with Love 2019  ซึ่งจัดร่วมระหว่าง กลุ่มกิจกรรม  Thammasat Pro Bono Society กับกลุ่มกิจกรรม NUS Pro Bono ของ National University of Singapore

Hits: 48