ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

THE WAIT IS OVER! Thammasat LL.M. in Business Laws is now open for applications.
In order to be eligible for the program, applicants must:

1.Hold or be expected to complete a university degree in law or equivalent from a Thai or international institution, which the University Council has accredited.

2.Have achieved a minimum GPA of 2.75 or equivalent.

3.Hold the minimum required score of one of the English proficiency tests as follows;
-TU-GET 550
-TOEFL Internet-based 68
-IELTS 6.0

*The test result must have been issued for no longer than 2 years until the date of application.
Successful applicants will be eligible for an interview session which will be held on Sunday 17 March 2019 at Faculty of Law, Thammasat University – Tha Pra Chan Campus.

For how to apply and further information: http://www.law.tu.ac.th/…/master-of-laws-program-in-busine…/

To proceed your application: http://www.admission.law.tu.ac.th/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั-9/

——————————————————————————————————————–

โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองวิทยะฐานะ

2.มีค่าเฉลี่ยสะสมของผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3.มีผลคะแนนขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
-TU-GET 550 คะแนน
-TOEFL Internet-based 68 คะแนน
-IELTS 6.0 คะแนน
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิธีการสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.law.tu.ac.th/…/master-of-laws-program-in-busine…/

สมัครเรียนได้ที่นี่: http://www.admission.law.tu.ac.th/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั-9/

Hits: 506