ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญสมัครสมาชิก วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ มีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคล ทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ฯ สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย

ผลงานทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง

ลักษณะผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ :

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่นําเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป

(2) บทความวิจัย หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

(3) ฎีกาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คําพิพากษาของศาล

(4) ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนําเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย

(5) วิจารณ์หนังสือ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์หนังสือกฎหมายที่น่าสนใจ

การจัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม

ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกวารสารนิติศาสตร์

Hits: 251