• เข้าสู่ระบบ

  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Law Journal) ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) วางจำหน่ายแล้ว

  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Law Journal) ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) วางจำหน่ายแล้ว 

  สามารถซื้อได้ที่

  • ฝ่ายวิจัยและระดมทุน ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • ร้านหนังสือวิญญูชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งท่าพระจันทร์ และรังสิต
  • เนติบัณฑิตยสภา

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-6132109 หรือทางอีเมล panda_kr@hotmail.com

  เนื้อหาในเล่ม

  บทความ

  • ไม่มีความผิด โดยไม่มีกฎหมาย: สำรวจการปรับใช้ในกฎหมาย ระบบกฎหมาย Anglo-American ผู้เขียน รณกรณ์ บุญมี 
  • มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้วิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม: ศึกษากฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปและกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ผู้เขียน เอมผกา เตชะอภัยคุณ
  • การลดค่าเสียหายเพื่อละเมิดโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ผู้เขียน  เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
  • “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย: การกลายพันธุ์ของความคิดทางรัฐธรรมนูญที่รับเข้าจาก
   ต่างประเทศ? ผู้เขียน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
  • วิเคราะห์คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนผ่านมุมมองด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้เขียน กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
  • การพัฒนามาตรการกฎหมายในการจัดการมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ผู้เขียน เดือนเด่น นาคสีหราช 
  • ปัญหาการอนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ. 1965 ของประเทศไทย ผู้เขียน มัธยะ ยุวมิตร สุพรรณี สวนอินทร์
  • หลักเสรีภาพในการทำสัญญากับข้อตกลงทางภาษี: กรณีศึกษาสัญญาทางธุรกิจที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ผู้เขียน รัชนีกร ลาภวณิชชา พรหมศักดิ์ 

  แนะนำศัพท์กฎหมายภาษาต่างประเทศ
  คำศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส โดย ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส 

  ฎีกาวิเคราะห์
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 (การชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตรา) ผู้เขียน ชวิน อุ่นภัทร

  ปกิณกะกฎหมาย
  การก่อมลพิษทางอากาศเป็นสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ ผู้เขียน สุรศักดิ์ บุญเรือง