ข่าวสารและกิจกรรม

การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ เป็นผู้พานักศึกษาดูงาน

Hits: 180