• เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา เข้าอบรมในโครงการ “อบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 11,12”