• เข้าสู่ระบบ

    ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยโตเกียวอย่างเป็นทางการ


    วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์  ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดี ท่าพระจันทร์ ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ประกอบด้วย ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ผศ.อานนท์ มาเม้า อ.มาติกา วินิจสร อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์ และอ.เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์ ได้เข้าพบ Professor Masahiko Iwamura คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว Professor Kazuhiro Nakatani และ Prosessor Koji Teraya อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองสถาบัน


    ศ.ดร.อุดม มอบของที่ระลึกให้แก่ Professor Masahiko Iwamura คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว 

    ศ.ดร.อุดม มอบของที่ระลึกให้แก่  Professor Kazuhiro Nakatani