ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา” จัดโดยศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • วิทยากร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และผู้เข้าร่วมงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1 ร่วมถ่ายภาพหมู่

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

 • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มธ.

 • ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มธ. 

 • วิทยากร และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ.
 • คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และวิทยากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค

 • ช่วงเสวนาในหัวข้อ “ 110 ปี คดีพญาระกา”

 • วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

 • ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มธ.

 • วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล (ราชบัณฑิต)

 • วิทยากร : อาจารย์ กฤษฎา บุญยสมิต (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา) 

 • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 • ภาพบรรยากาศภายในงานงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ครั้งที่ 1