ข่าวสารและกิจกรรม

TU Law’s Young Legal Researcher Workshop 2020

TU Law’s Young Legal Researcher Workshop 2020
Officially Sponsored by Baker McKenzie (Thailand)
โครงการอบรมนักวิจัยทางนิติศาสตร์รุ่นใหม่ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Baker McKenzie (Thailand)

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาปริญญาเอกทางนิติศาสตร์จากทั่วประเทศได้ฝึกทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเฉพาะการเขียนงานวิจัย จากนักวิจัยอาวุโสและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการอบรม และยังสามารถทำงานต่อเนื่องกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจนเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น และอาจได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการสแกน QR Code หรือไปที่เพจรับสมัคร https://forms.gle/UrwXhuFbJWQkKmy68 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจรับสมัคร หรือโทร 02-613-2109, 02-613-2165 (คุณณหทัย)