• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย

  1. การปาฐกถาจาก อาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์

  2. การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

      - ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
      - ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
      - ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
      - ดร.ธเนศ สุจารีกุล

  3. การนำเสนอผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม"                                                                                                                         

  โดยงานประชุมฯ ครั้งที่ 2 นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6132123 ***