ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และทางมหาวิทยาลัยได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ 1/2562 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการกวดขันวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย ทุกประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการจราจรที่อาจมีการชะลอตัวบ้าง จึงขออภัยมา ณ ที่