ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงจัดทำแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนี้ขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

กรอกข้อมูล ได้ที่นี่

The Faculty of Law, Thammasat University is in the process of creating our alumni and current students database. The major goal of this initiative is to connect with alumni and current students by sharing newsletters and upcoming activities through effective communication channels. The Faculty of Law, Thammasat University is committed to protecting your privacy. Your personal details are held and used in accordance with the Information Privacy Principles of the Privacy and Data Protection Act B.E. 2562 (2019).

Fill in the form  Click here