ประกาศ

ขอแจ้งปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU_WiFi) ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ด้วยสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จะดำเนินการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย มธ. (TU_WiFi) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบให้ดียิ่งขึ้นในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU_WiFi) จำเป็นต้องมีการปิดระบบเป็นเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบ WiFi ได้ชั่วคราว (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง) ทั้งนี้การใช้งานบริการเครือข่ายผ่านระบบสาย (LAN) ของสำนักงาน ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้