ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ พบนักศึกษาในที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2562 โดยระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบนักศึกษาในที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตอื่น ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย


อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.กิตติภพ วังคำ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
อ.กรกนก บัววิเชียร อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน 
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผศ.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
อ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ

รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ 
อ.ชวิน อุ่นภัทร
อ.พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์  
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร

ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
ผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อ.กิตติภพ วังคำ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อ.พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์