Uncategorized

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการศูนย์นิติศาสตร์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ / กรรมการฝ่ายอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ / กรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ) ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์