ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมระหว่างศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน 8 องค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.30-14.30 น. มีการประชุมระหว่างศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน 8 องค์กร ได้แก่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ และ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

หนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์นิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด ก็มีสิทธิได้รับความยุติธรรม และความช่วยเหลือจากศูนย์นิติศาสตร์

ในกรณีของผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจากกรณีดังกล่าวนั้น มีทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น และบุคคลทั่วไป ศูนย์นิติศาสตร์จึงได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคอ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผู้แทนจากมูลนิธิทนายความมุสลิม และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้แทนจากสมาคมนักกฎมหายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม

  ผู้แทนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

 
คุณสุรชัย ตรงงาม ผู้แทนจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

(จากซ้ายไปขวา)
– คุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
– คุณกฤษฎางค์ นุตจรัส ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
– ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณคอรีเยาะ มานุแช สมาคมนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
– คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน


คุณกฤษฎางค์ นุตจรัส ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณคอรีเยาะ มานุแช สมาคมนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

คุณเยาวลักษณ์ อนุพันธ์ คุณกฤษฎางค์ นุตจรัส ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน


คุณคอรีเยาะ มานุแช สมาคมนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน