ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”


วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์

วิทยากร ได้แก่


นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน

พิธีกร ได้แก่ นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์

เวลา 13.25 – 16.25 น. เริ่มการเสวนาโดยวิทยากรร่วมกันอภิปรายถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดของกลไก มุมมองตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลไก และผลของกลไกต่อระบบกฎหมายไทย ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ หัวข้อ “มุมมองต่อกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามหลักกฎหมายมหาชน”

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท หัวข้อ “มุมมองต่อกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามหลักกฎหมายอาญา”

นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หัวข้อ “บทบาทของศาลตามกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ”

Hits: 55