ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

  • 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง
  • 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์
  • 13.15 – 13.25 น. อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ กล่าวแนะนำวิทยากร
  • 13.25 – 16.25 น. เริ่มการเสวนาโดยวิทยากรร่วมกันอภิปรายถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดของกลไก มุมมองตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลไก และผลของกลไกต่อระบบกฎหมายไทย ดังนี้

–      ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “มุมมองต่อกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามหลักกฎหมายมหาชน”

–       รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “มุมมองต่อกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามหลักกฎหมายอาญา”

–       ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม หัวข้อ “บทบาทของศาลตามกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ”

–       ผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หัวข้อ “แนวคิดของกลไกมาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติฯ”

 

  • 16.25 – 16.30 น. กล่าวขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพร่วมกัน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2BNTd6r หรือ qr code ในโปสเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นิติศาสตร์ โทร 026132128, 026965103

Hits: 247