• เข้าสู่ระบบ

  คณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

  IMG_4983ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (Diplôme Supérieur d’Université Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Paris II  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Diplôme d’Etudes Approfondies - Sciences Criminelles) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายอาญา (Doctorat en Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต สอนวิชาสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีผลงานวิชาการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยทางด้านกฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนอกเหนือจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ท่านเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการตุลาการศาลปกครอง และกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

  สำหรับทีมผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย

  ศูนย์รังสิต

  รองคณบดีศูนย์รังสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์  
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต  อาจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์  
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส 

  ท่าพระจันทร์

  รองคณบดีท่าพระจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน 
  ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์  อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ 
  ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  ศูนย์ลำปาง

  รองคณบดีศูนย์ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร 
  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง  อาจารย์ ดร. ตามพงศ์ ชอบอิสระ 

  วิจัยและบริการสังคม

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 

  ฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา

  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา  อาจารย์ ดร. เอมผกา เตชะอภัยคุณ