Uncategorized

คณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายอาญา (Diplôme Supérieur d’Université Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Paris II  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Diplôme d’Etudes Approfondies – Sciences Criminelles) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายอาญา (Doctorat en Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต สอนวิชาสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีผลงานวิชาการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยทางด้านกฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนอกเหนือจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ท่านเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

สำหรับทีมผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย

 

 

ศูนย์รังสิต

รองคณบดีศูนย์รังสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์  (ที่สามจากล่างซ้าย)
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต  อาจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์  (ที่สองจากบนขวา)
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต  อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (คนแรกจากบนขวา)

ท่าพระจันทร์

รองคณบดีท่าพระจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน (ที่สองจากล่างขวา)
ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์  อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ (ที่สองจากบนซ้าย)

ศูนย์ลำปาง

รองคณบดีศูนย์ลำปาง  อาจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร (ที่สองจากล่างซ้าย)
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง  อาจารย์สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ (ที่สามจากบนซ้าย)

วิจัยและวางแผน

รองคณบดีวิจัยและวางแผน  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท (คนแรกจากล่างขวา)
ผู้ช่วยคณบดีวิจัยและวางแผน  อาจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ (ที่สามจากบนขวา)

เลขานุการคณะนิติศาสตร์  นางสาวปราณี กุรุพินฑารักษ์ (คนแรกจากล่างซ้าย)

Hits: 1996