ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 3

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 3 แข่งขันระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีมโจทก์ ได้แก่ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์

ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี

กรรมการตัดสินได้แก่ อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าบัลลังก์ ได้แก่ นางสาวภัทรพร ญาณประสพ และนางสาวพัทธนันท์ คีรีเพชร

ถ่ายภาพโดย 20.722

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากการแข่งขัน

ทีมโจทก์ คนที่ 1 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร

ทีมโจทก์ คนที่ 2 อรอร กฤษณะทรัพย์ 

ทีมจำเลย คนที่ 1 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร 

ทีมจำเลย คนที่ 1 อัคระ สวนศรี

ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี