ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

 • ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์
 • นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์
 • ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล
 • กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี
 • วลัญช์รัตน์ ทองพานิช สิปปกร บุญรักษา
 • ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ ทรรศมณ แสงดึก
 • ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยมผา สรวีย์ เทพหนู ขวัญพิชชา ดวงขวัญ
 • ภูริฉัตร งามญาติ จิตรทิวา ศรีสวัสดิ์ ชุติกาญจน์ นุ้ยสุด
 • จิตรวรรณ ชูทอง ดาวอนงค์ พงษ์ขาว
 • ชนิสรา ทวีกาญจน์ ปฐมพงศ์ กองโสภา พาทิศ สุพรรณโท
 • ณัฐธยาน์ พัฒนงาม ผกามาศ บุษกรานุโต ภัทรพร ญาณประสพ
 • ธัญชนิต ล้อจินดา กิรณา ศิริชาติปภากุล พิชชา รุ่งแสง
 • นิติ สังคมนิติรัฐ ทักษ์ดนัย เรืองศรี กิตติภูมิ สมภักดี
 • หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า
 • ญาธิป โถตะบุตร วันทนีย์ อู่เจริญ แพรไพลิน ศิริโวหาร
 • กัญญาภัค สุดภักดี หญิง วรรณโมลี
 • ฉัตรรพี สุวรรณสาม วีรภัทร พรหมฤทธิ์ ศิริพร ชัยฤทธิ์
 • นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ปุณฑริก ทยาวิทิต สิรีภรณ์ เลาหบุตร
 • วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นครินทร์ กองสุข ศิรวิชญ์ บุญมา

นักศึกษาทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อ หรือหากทีมใดมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัคร ขอให้ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยด่วน

หมายเหตุ การปฐมนิเทศและแจกโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน จะจัดขึ้นเช้าวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น.ที่ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ไปห้อง 221 ท่าพระจันทร์ และห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง