ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลคะแนนจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก

ประกาศผลคะแนนจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 7-ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (เรียงตามหมายเลขลำดับทีม / คะแนนเต็ม 600)

 • ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์ 549 คะแนน
 • ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์ 558 คะแนน
 • ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล 561 คะแนน
 • ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร ศุภสิน เจียรพาณิชย์พงศ์ อัคระ สวนศรี 558 คะแนน
 • ทีมที่ 5 วลัญช์รัตน์ ทองพานิช สิปปกร บุญรักษา 551 คะแนน
 • ทีมที่ 6 ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ ทรรศมณ แสงดึก 538 คะแนน
 • ทีมที่ 7 ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยมผา สรวีย์ เทพหนู ขวัญพิชชา ดวงขวัญ 558 คะแนน
 • ทีมที่ 9 จิตรวรรณ ชูทอง ดาวอนงค์ พงษ์ขาว 544 คะแนน
 • ทีมที่ 10 ชนิสรา ทวีกาญจน์ ปฐมพงศ์ กองโสภา พาทิศ สุพรรณโท 538 คะแนน
 • ทีมที่ 11 ณัฐธยาน์ พัฒนงาม ผกามาศ บุษกรานุโต ภัทรพร ญาณประสพ 557 คะแนน
 • ทีมที่ 14 หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ สรัล อร่ามรัศมีกุล นวพล ขำสง่า 568 คะแนน
 • ทีมที่ 15 ญาธิป โถตะบุตร วันทนีย์ อู่เจริญ แพรไพลิน ศิริโวหาร 545 คะแนน
 • ทีมที่ 18 นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ปุณฑริก ทยาวิทิต สิรีภรณ์ เลาหบุตร 544 คะแนน
 • ทีมที่ 19 วิริยะ ก้องศิริวงศ์ นครินทร์ กองสุข ศิรวิชญ์ บุญมา 573 คะแนน