ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง “สรุปประเด็น” (summary) สำหรับทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องด้วยทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จะไม่ถูกผูกมัดโดยสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ที่ได้ส่งมาแต่แรก และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ต้องการต่อสู้ได้ ดังนี้ ให้ส่ง สรุปประเด็น (summary) (ไม่ใช่แถลงการณ์ย่อ) จำกัดไม่เกินฝ่ายละ 500 คำ ทั้งสรุปประเด็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. รายละเอียดดังนี้

  • (1) พิมพ์ “สรุปประเด็น” (summary) และบันทึกชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อลำดับทีมของตน เป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf โดยให้ตั้งใช้ไฟล์ในรูปแบบ sumTxPx สำหรับ “สรุปประเด็น” (summary) ฝ่ายโจทก์ และ sumTxDx สำหรับ “สรุปประเด็น” (summary) ฝ่ายจำเลย ตัวอย่างเช่น ทีมลำดับที่ 1 ตั้งชื่อไฟล์สำหรับ summary ฝ่ายโจทก์ว่า sumT1P1 และฝ่ายจำเลยว่า sumT1D1
  • (2) ส่งอีเมลมาที่ mootcourt.tulawcenter@gmail.com ตั้งชื่อหัวเรื่องอีเมลว่า “summary ทีม x” (เช่น ทีมลำดับที่ 1 ตั้งว่า “summary ทีม 1”) โดยไฟล์ที่ต้องแนบมาทั้งหมดจะมี 4 ไฟล์ เป็นไฟล์สกุล .doc 2 ไฟล์ .pdf 2 ไฟล์

หมายเหตุ

  • ในการแข่งขัน จะไม่สามารถยกประเด็นที่ไม่ได้เขียนไว้ใน “สรุปประเด็น”  (summary) ขึ้นโต้แย้งได้ เว้นแต่เป็นการโต้แย้งที่อยู่ในขอบเขตประเด็นที่อีกฝ่ายยกขึ้นมาต่อสู้
  • “สรุปประเด็น”  (summary) ต้องมีการอ้างอิงเชิงอรรถใน footnote ด้วย หากไม่มีการอ้างอิง จะไม่สามารถอ้างหลักฐาน (ยื่นเอกสารต่อศาล) ได้
  • จำนวนคำของ “สรุปประเด็น”  (summary) ฝ่ายโจทก์ไม่เกิน 500 คำ ฝ่ายจำเลย ไม่เกิน 500 คำ นับเฉพาะเนื้อหา (body) ไม่รวมอ้างอิงใน footnote (โปรดระบุจำนวนคำด้วย)