ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย (The research of corruption in policy : legal measures to control and protect corruption in policy problem in Thailand) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะผู้วิจัยประกอบด้วย

  • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
  • ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Hits: 117