ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์


วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะผู้แทนจาก Faculty of Law, Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ โดยมีอ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และคุณอุกฤษณ์ มากมี เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วัตถุประสงค์หลักของการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้คือเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LL.B.) ของคณะนิติศาสตร์ โดยหัวข้อหลักในการหารือได้แก่ Faculty Learning Method Comparison and 3-in-1 Program Offering
อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Dr. Rachmad Safa คณบดี Faculty of Law, Universitas Brawijaya

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 

Dr. Rachmad Safa  มอบของที่ระลึกให้แก่อ.ดร.อำนาจอ.ดร.อำนาจ มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr. Rachmad Safa

Hits: 43