ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์

“We Need Your Support” ร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์ เงินบริจาคของท่านสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1 เท่า และข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

Hits: 143