• เข้าสู่ระบบ

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม workshop ในหัวข้อ ‘International Conference on Youth Engagement and Human Rights’

  กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 15 คน เข้าร่วมงานประชุม International Workshop ในหัวข้อ ‘International Conference on Youth Engagement and Human Rights’ จัดขึ้นโดยองค์กร Youth for Human Rights International (YHRI) กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่รวมนักกฎหมายหลากหลายสาขาอาชีพ ตลอดจนนักศึกษา และคณาจารย์ระหว่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลากหลายแง่มุม อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมงานต่อไปในอนาคต งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ Asia Centre (Bangkok), Phayathai Plaza Building พญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทาง The Youth for Human Rights International จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด (นักศึกษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 $US และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเข้าร่วมกิจกรรม) และนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย

  โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ด้านล่างในโปสเตอร์ หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

  สามารถยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่

  - ท่าพระจันทร์ ที่สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ (LLB Office) หรือที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  - รังสิต ที่อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ห้อง 815 ชั้น 8 ตึกคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ใส่ใน box หน้าห้อง)

  สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครทางอีเมล ติดต่อ คุณอุกฤษณ์ มากมี ที่อีเมล march.ukrit@gmail.com

  *หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครไม่เกิน 15 คน จะได้รับคัดเลือกทุกคน กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 15 คน จะใช้วิธีคัดเลือกจาก statement of purpose ที่ระบุในใบสมัคร