• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO-Framework Convention on Tobacco Control”

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมควบคุมโรคและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO-Framework Convention on Tobacco Control" ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการสัมมนา
  • คณาจารย์ด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  • อัยการ ผู้พิพากษา
  • นักศึกษาด้านกฎหมาย ในระดับปริญญาโทขึ้นไป

  หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา (ให้ส่งหลักฐานมาที่ E-mail: letec.lawtu@gmail.com)

  1. คณาจารย์ด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ                                     1.1 หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการสัมมนา                                                               1.2 การลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันในระบบ
  2. อัยการ ผู้พิพากษา                                                                                                                                           2.1 หนังสืออนุญาตจากหน่วงงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการสัมมนา                                                               2.2 การลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันในระบบ
  3. นักศึกษาด้านกฎหมาย ในระดับปริญญาโทขึ้นไป                                                                                                 3.1  นักศึกษาปริญญาโท ต้องการหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและหลักฐานยืนยันการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย                                                                                                 3.2  นักศึกษาปริญญาเอก ต้องการหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายหรือหลักฐานยืนยันการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมาย                                                                                               3.3 การลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันในระบบ                                                                                    

  สถานที่จัดงานสัมมนา โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง 

  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขวัญจิต
  โทรศัพท์ 02-613-2965, 02-613-2127
  โทรสาร 02-222-0160

  โปรดดูข้อมูลอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ

  ลงทะเบียนออนไลน์

  ดาวน์โหลดกำหนดการ

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการเบิกค่าเดินทาง

  ดาวน์โหลดหนังสือ - ประชาสัมพันธ์