ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 12 – 14 กันยายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้อำนวยการโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020 กล่าวเปิดโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การวิจัยในทางนิติศาสตร์และการพัฒนาสังคมไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ วงศ์บัณฑิต นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของการวิจัยในทางนิติศาสตร์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” และหัวข้อ”ข้อแนะนำในการเสนอขอทุนวิจัย”

คุณสรชน บุญสอง Partner, Baker McKenzie (Thailand) บรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังจากผู้ใช้งานวิจัยทางนิติศาสตร์”

ในเวลา 16.30-18.30 น. มีการนำเสนอ research proposal ของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ Dr.Lasse Schuldt อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมและผู้อำนวยการโครงการ Young Legal Researcher Workshop 2020

กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์