ข่าวสารและกิจกรรม

Ms. Zeyin Wang (เจ๋อหยิน หวัง) นักศึกษาจีนคนแรกที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ms. Zeyin Wang (เจ๋อหยิน หวัง) สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2554 เป็นนักศึกษาจีนรุ่นที่สองที่มาเรียนระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เข้าศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2558 สาขา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ด้วยทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 วิทยานิพนธ์เรื่อง “อาลีเพย์: ความท้าทายในการกำกับบริการการชำระเงิน” ภายใต้การให้คำแนะนำของศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับผลสอบวิทยานิพนธ์ระดับ “ดีมาก” นับเป็นนักศึกษาจีนคนแรกที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา Ms. Zeyin Wang ยังช่วยประสานความร่วมมือระหว่างคณะของนิติศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในจีน ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันหลายครั้ง เช่น การแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ฝั่ง

ปัจจุบัน Ms. Zeyin Wang เป็นผู้ช่วยเลขาธิการของศูนย์วิจัยกฎหมายจีนอาเซียน(China-ASEAN Legal Research Center) ของมหาวิทยาลัยกฎหมายและการเมืองภาคตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest University of Political Science and Law) ประเทศจีน


Ms. Zeyin Wang ถ่ายภาพร่วมกับผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์  ก่อนเดินทางกลับประเทศจีน