ข่าวสารและกิจกรรม

การต้อนรับ Professor Stefan Vogenauer ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ต้อนรับ Professor Stefan Vogenauer ผู้อำนวยการ Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, ราชบัณฑิตอังกฤษสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Fellow of the British Academy) และอดีต Linklaters Professor of Comparative Law at the University of Oxford ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์