ประกาศ

กำหนดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) (โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์)

 

การค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา :  https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/728

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา :  https://www.reg.tu.ac.th/post/read/687

รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565   ลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ TU Greats App :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/697