ประกาศ

ข้อสอบการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดข้อสอบ   Click Link