ประกาศ

ข้อสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 1 ปี กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อสอบ  Click Link