ประกาศ

คณะนิติศาสตร์จะแจ้งช่องทางในการดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 อีกครั้งภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ต้องขออภัยอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์ไอทีของคณะนิติศาสตร์ขัดข้อง จึงทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์จำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว และจะแจ้งช่องทางในการดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะอีกครั้งภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565